SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. ks. ANDRZEJA BIERNACKIEGO
w WIELGUSIE

Logo v1

Facebook Logo (2019).png

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1),zwanym dalej RODO, informujemy:

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Dworak, który udostępnia dla Pani/Pana kontakt :

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; kontakt telefoniczny :601591204.

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a)organizacji i zarządzania pracy pracowników- w zakresie niezbędnym wynikającym z Kodeksu pracy-przez okres zatrudnienia;

b) wyliczania i wypłaty wynagrodzeń -w celu realizacji obowiązku wynikającego z Kodeksu pracy,

c)potraceń z wynagrodzenia -w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia, wynikających z Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych -przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia;

d) realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracowników wynikających z ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy-w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy i innych przepisów prawa pracy)-przez okres zatrudnienia;

e)realizacji obowiązków BHP -w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy -przez 10 lat od ustania zatrudnienia;

f) prowadzenia akt pracowniczych- w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniu w sprawie prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) -przez okres 50/10 lat po ustaniu zatrudnienia;

g)realizacji obowiązków wobec ZUS- w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ,ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez okres 50/10 lat w zakresie przechowywania dokumentów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty;

h) realizacji obowiązków podatkowych- w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych -przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego;

i) obowiązków księgowo- rachunkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- przez okres 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie;

j) bezpieczeństwa fizycznego budynków i mienia pracodawcy oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, zgodnie z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegającego na prowadzeniu monitoringu przyległego mienia na terenie zakładu pracy - przez 3 miesiące od dnia ich utrwalenia;

k) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy, polegającego na występowaniu w sprawach sądowych na podstawie Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów-przez 3 lata od ustania zatrudnienia, w a przypadku toczącego się postępowania-przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowaneprzetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

5.Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe są ujawnione jedynie podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo : dostępu do treści swoich danych; sprostowania; usunięcia, ograniczenia przetwarzania; przenoszenia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez względu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W celu skorzystania z powyższych praw oraz we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Jeżeli uważa Pana /Pani dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z przepisami prawa, mają Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla rodziców/opiekunów

Informujemy, że rodzice i opiekunowie, którzy zamierzają wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy podczas uroczystości w placówkach oświatowych, powinni je tak wykonywać, nagrywać, a następnie montować materiał, aby ograniczać się do wykorzystania wizerunków dzieci, jedynie jako szczegółów większej całości, na co nie jest wymagana żadna zgoda.

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka stanowiącego jedynie szczegół całości takiej jak nagranie ww. imprez nie wymaga zgody i nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Przez wykorzystanie stanowiące jedynie szczegół całości rozumie się w szczególności te ujęcia, na których dzieci występują w grupie, jak również ujęcia, na których dzieci występują samodzielnie, jednak sposób rejestracji (np. kąt kamery, czas trwania ujęcia) nie pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że wizerunek dzieci stanowi główny lub podstawowy element tego ujęcia (np. krótka migawka pokazująca specyficzną rolę, jaką dzieci odgrywają w danej imprezie).

Uwaga!   Udostępnianie przez innych rodziców wizerunku dzieci osobom trzecim oraz publikowanie w sieci może się odbywać jedynie za zgodą rodzica /opiekuna dziecka.

Podstawa prawna:

1) art 6 ust.1 lit.a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U. UE L 119, s. 1),

2) art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r, poz.880 ).

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ

 

Wielgus, 1 lutego 2019 r.

Elżbieta Wojtasik

 

 

rodo removebg previewadeklaracja dostępności

zamow1